TEKNİK SERVİS HİZMETİ

KALİTELİ, VERİMLİ, EKONOMİK, GÜVENLİ

2005 yılından beri faaliyet gösteren firmamız, kaliteli, verimli, ekonomik ve güvenli hizmeti vermenin gayreti içindedir. Servisimize ulaşan markalı veya markasız tüm ürünlerin sorunları en kısa sürede tespit edilerek sizlere bilgilendirme yapılır, uygun görmeniz halinde çözüme kavuşturulur.

Edirne masaüstü bilgisayar, laptop tamiri

BİLGİSAYAR VE ÜRÜN TEDARİĞİ

MARKA BAĞIMSIZ, UYGUN FİYAT

Firmamız ister dizüstü olsun ister masaüstü olsun marka ve model gözetmeksizin ihtiyacınız olan her türlü bilgisayar ve çevre birilerinin satışını en uygun fiyatlarla yapmaktadır.

Edirne ekran kartı, anakart laptop tamir servisi

KARTUŞ&TONER DOLUMU

SORUNSUZ, KALİTELİ BASKI

Piyasada bulunan bir çok model yazıcının kartuş ve toner dolumlarını yaparak test çıktısıyla birlikte sizlere sunmaktayız.

Edirne toner kartuş dolumu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İşbu “Aydınlatma Metni” CANKAN BİLGİSAYAR (“Şirketimiz”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu Sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı 10. ve “İlgili Kişisin Hakları” başlıklı 11. Maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek amacıyla yayınlanmaktadır.

CANKAN BİLGİSAYAR edindiği kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya azami seviyede özen göstermekte; edinilen kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK) ve ilgili mevzuatlar/yönetmelikler nezdinde belirlenen kurallara ve yöntemlere uyumlu olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlemektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

CANKAN BİLGİSAYAR, müşteri, tüketici, bayi veya çalışan, tedarikçi, iş başvurusu yapan, hizmet alan veya veren, CANKAN BİLGİSAYAR tarafından düzenlenen etkinliklere katılım sağlayan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verilerinizi Veri Sorumlusu sıfatıyla, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“TCK”), 4857 Sayılı İş Kanunu ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunların izin verdiği diğer şekillerde işleyebilecektir.

Bu kişisel veriler; CANKAN BİLGİSAYAR olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen diğer hallerde, işbu Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır.

Çalışanlarımızın verileri, 4857 sayılı İş Kanunu, 6631 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dâhilinde veya çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletme ihtiyaçları nedeni ile Şirketimiz ve/veya Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir. KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Elde ettiğimiz, kayıt altına aldığımız, güncellenmesini sağladığımız, aktarımını sağladığımız, devraldığımız ve elde edilebilir hale getirdiğimiz kişisel verilere ilişkin işleme amaçlarımızı, sınırlarımızı ve şartlarımızı aşağıdaki şekilde belirlemekteyiz:

 • CANKAN BİLGİSAYAR'ın yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve CANKAN BİLGİSAYAR politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;

 • CANKAN BİLGİSAYAR'ın kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;

 • CANKAN BİLGİSAYAR'ın insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;

 • CANKAN BİLGİSAYAR’ın bağlı olduğu Sabancı Topluluğu ve Heidelbergcement şirketlerinin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;

 • CANKAN BİLGİSAYAR'ın, Sabancı Topluluğu ve Heidelbergcement Şirketlerinin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;

 • CANKAN BİLGİSAYAR'ın ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

İşlenme şartları ve amaçlarına yönelik CANKAN BİLGİSAYAR Veri Sorumlusu tarafından kişisel veri işlenen durumlarda KVKK 4. maddesinde yer alan ilkelere önem veriyoruz:

 • Kişisel veri işlendiği durumlarda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olunması sağlanır.

 • Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması sağlanır.

 • Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi sağlanır

 • Kişisel veriler işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenir

 • Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi sağlanır

Kişisel verilerinizin CANKAN BİLGİSAYAR tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.cankanbilgisayar.com internet adresinden ulaşabileceğiniz “CANKAN BİLGİSAYAR Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

Edindiğimiz kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin yurt içi / yurt dışına aktarılma şartları ve kişisel verilerinizin işlenme şartları ve amaçları dâhilinde iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, Sabancı Topluluğu Şirketleri, Heidelberg Cement grup şirketleri, hissedarlar, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin ilgili taraflara aktarıldığı durumlarda gerekli sistemsel veya fiziksel güvenliği sağlıyor ve ilgili tarafların kişisel verilerinize aynı özeni göstermesi konusunda bilgilendirilmesini sağlıyoruz.

KVKK 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca belirlenen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak şahsen veya imkansızlık halinde, bir temsilciye noterden vekalet vererek iletebilirsiniz. CANKAN BİLGİSAYAR Veri Sorumlusuna yönelik gerçekleştirebileceğiniz talepleriniz kanun kapsamında;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme olarak belirlenmiştir. İlettiğiniz talebin niteliğine göre CANKAN BİLGİSAYAR talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Çalıştığımız Markalar

Gerçeği söylemek gerekirse bu başlığı dikkat çekmek için buraya attık. Aslında marka bağımsız tüm masaüstü ve taşınabilir bilgisayarlara hizmet vermekteyiz.

acer laptop bilgisayar
asus laptop bilgisayar
dell laptop bilgisayar
hp laptop bilgisayar
lenovo laptop bilgisayar
msi laptop bilgisayar
packerdbell laptop bilgisayar
samsung laptop bilgisayar
toshiba laptop bilgisayar

Bize Ulaşın

Aynı şehirde yaşayıp ta yolu bizimle hala kesişmeyenlere gelsin...


I.Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi
Elasko 79 Sitesi A/A Blok No:4 EDİRNE
+90 551 183 44 23

Yakından takip etmek isteyenlere

Copyright © 2015 - Tüm hakları CANKAN BİLGİSAYAR'a aittir.
SiteMAP.